Conference

ความสัมพันธ์ของการสะสมลิกนินและการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดบริเวณตกกระทบ
การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2
ชาติ
21 - 22 สิงหาคม 2003
ขอนแก่น ประเทศไทย
-
-