Conference

Article
การเพาะเลี้ยงยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ด้วยกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
26 - 27 ตุลาคม 2009
Location
กาญจนบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-