Conference

Article
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 จากเถ้าแกลบ
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
27 ตุลาคม 2009
Location
กาญจนบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

SUZ-4 Zeolite Catalytic Membrane Reactor

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202499 ชื่อวิชา Chemical Engineering Project II,2 พ.ย. 2009 - 19 ก.พ. 2010