Conference

การเปรียบเทียบการใช้อัลกอริทึมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหลกับของโครงสร้างในการจำลองการปล่อยตกขวดพลาสติกบรรจุน้ำไม่เต็มความจุ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35)
ชาติ
15 - 17 ตุลาคม 2009
ชลบุรี ประเทศไทย
-
-