Conference

Article
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด : การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วม จัดโดย สกว. ร่วมกับจังหวัดนครปฐม
Class
ชาติ
Date
24 มีนาคม 2009
Location
ไทย นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม และนายวิชัย ไชยสุริยะศักดิ์ การใช้ประโยชน์ :ประยุกต์ใช้นำสกัดชีวภาพสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นองค์ความรุ้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการเพิ่มผลผลิต และลดการใช้สารเคมี,3 ส.ค. 2010 - 3 ส.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เลขที่ 52 หมู่ 6 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้านและองค์ความรุ้ท้องถิ่นให้กับเกษตรกรและนำไปใช้ในการเกษตรและเป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี,1 ส.ค. 2010 - 1 ส.ค. 2010