Conference

Article
พฤกษเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้ไทย
Conference
การประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551
Class
ชาติ
Date
13 พฤษภาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403424 ชื่อวิชา Chemistry of Natural Products,11 ส.ค. 2009 - 31 ส.ค. 2009