Conference

Article
ผลของหลังคาพลาสติกในการผลิตองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless ในฤดูฝน
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
6 - 9 พฤษภาคม 2009
Location
อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-