Conference

Article
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของบัวหลวงและการตรวจสอบลูกผสมในกลุ่มบัวหลวงและกลุ่มบัวประดับสกุลนิมเฟีย
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
31 กรกฎาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลประเภท Codominant markers สำหรับยีนจำเพาะในบัวหลวงเพื่อการระบุความจำเพาะของพันธุ์ ตรวจสอบลูกผสม และวิเคราะห์คุณลักษณะยีน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 416457 ชื่อวิชา Genome & DNA Markers,22 ก.ค. 2009 - 23 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความหลากหลายทางพันธุกรรมของบัวหลวงและการตรวจสอบลูกผสมในกลุ่มบัวหลวงและกลุ่มบัวประดับสกุลนิมเฟีย,31 ก.ค. 2008 - 31 ก.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) ที่รวบรวมจากในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เ แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2012