Conference

Article
อิทธิพลของการลอกกาว เกลียวของเส้นด้าย และ โครงสร้างผ้า ที่มีต่อการทิ้งตัวและการคืนตัวต่อการยับของผ้าไหม
Conference
การประชุมทางวิชาการประจำปี 2548 ครั้งที่ 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
Class
ชาติ
Date
5 สิงหาคม 2005
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-