Conference

Article
การผลิตปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานผลิตไวน์โดยการเติมจุลินทรีย์ทนความร้อนที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย
Conference
12th National Research Conference
Class
ชาติ
Date
12 กุมภาพันธ์ - 13 กันยายน 2009
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-