Conference

Article
พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย
Conference
การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ (Accessibility to Higher Education for Persons with Disabilities)
Class
ชาติ
Date
16 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ 2552 การใช้ประโยชน์ :การนำเสอผลงาน: เรื่องพจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย,16 ก.ค. 2009 - 17 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสะกดนิ้วมืออักษรไทย แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 มี.ค. 2010 - 30 ก.ค. 2010