Conference

การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของกากตะกอนอ้อยในระหว่างการย่อยสลาย
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ชาติ
23 เมษายน 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-