Conference

Article
ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ : ลูกผสมสามทางเกษตรศาสตร์ 3101 เคทีเอ็กซ์ 3101)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 1991
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-