Conference

การอบแห้งสมุนไพรด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟแบบเป็นช่วง
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย "งานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก"
ชาติ
23 - 24 มกราคม 1996
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนเสริมด้วยไมโครเวฟ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01201322 ชื่อวิชา Agricultural Process Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009