Conference

Article
โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Conference
การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Class
ชาติ
Date
11 - 14 สิงหาคม 1997
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-