Conference

Article
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดต้านทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Aspergillus flavus และการเกิดสารอะฟลาทอกซินในระยะก่อนและหลังเก็บเกี่ยว
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40
Class
ชาติ
Date
5 - 8 กุมภาพันธ์ 2002
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-