Conference

การเปลี่ยนแปลงประชากรโคพีพอดบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยประมงศรีราชา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชและสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์นำวัยอ่อน,17 ก.พ. 2006 - 19 ก.พ. 2006
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและปริมาณแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010