Conference

Article
การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า
Conference
ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง
Class
ชาติ
Date
6 - 7 กันยายน 2006
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-