Conference

การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า
ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง
ชาติ
6 - 7 กันยายน 2006
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-