Conference

Article
การแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียผลิตซิเดอร์โรฟอร์
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท 36)
Class
ชาติ
Date
28 ตุลาคม 2010
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-