Conference

Article
การศึกษาความทนทานของหญ้าแฝกต่อสารกำจัดวัชพืชไกลฟอเสทโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Conference
การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2000
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การสร้างสายพันธุ์หญ้าแฝกต้านทานสารสกัดวัชพืช

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,18 ก.ค. 2007 - 18 ก.ค. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,3 ธ.ค. 2008 - 3 ธ.ค. 2008