Conference

การตรวจการปนเปื้อน Salmonella spp. ด้วย เทคนิค PCR และคัดแยกสายพันธุ์ในกระบวนการผลิตผักสดเพื่อการส่งออก
การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ชาติ
19 - 20 สิงหาคม 2009
กระบี่ ประเทศไทย
-
-