Conference

การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวโดยกระบวนการบรรจุกระป๋อง
การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ชาติ
22 - 24 สิงหาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-