Conference

Free Radical Scavenging Activity and Tyrosinase Inhibition Activity of the Native Thai Silkworm Pupae Oils
The international workshop on medical & aromatic plants
ชาติ
15 - 18 มกราคม 2007
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและตำรับเครื่องสำอางเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมไทยพันธุ์พื้นเมืองโดยเทคนิคการนำส่งสารแบบนีโอโซม แหล่งทุน :สวพ มก,30 ก.ย. 2009 - 31 ต.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการเส้นทางทำกิน การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่โดยให้สัมภาษณ์รายการวิทยุเครือข่ายสถาบันฯ,20 ส.ค. 2010 - 20 ส.ค. 2010
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทไบโอวูแมนท์ การใช้ประโยชน์ :นำไปเป็นวัตถุดิบประกอบเครื่องสำอาง,16 มี.ค. 2010 - 23 ก.ย. 2010