Conference

ผลของรังสีแกมมาต่ออายุการปักแจกันและการเปลี่ยนแปลงช่อดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์เอียสกุลและขาวสนาน
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชาติ
6 - 9 พฤษภาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

ผลของการฉายรังสีแกมมาและการใช้ 1-MCP ต่อคุณภาพช่อดอกกล้วยไม้หวาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การควบคุมหอยทากกล้วยไม้ด้วยการรมก๊าซ แหล่งทุน :เงินสนับสนุนปัญหาพิเศษ คณะเกษตร กำแพงแสน,9 มิ.ย. 2009 - 31 ธ.ค. 2009