Conference

การสร้างต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาลูกผสมจากการผสมด้วยเกสรฉายรังสี และการเพาะเลี้ยงรังไข่
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8
ชาติ
6 - 8 พฤษภาคม 2009
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน ศุนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮพลอยด์ของแตงกวาและพริกโดยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ,17 มี.ค. 2010 - 19 มี.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โคลส(ประเทศไทย)จำกัด การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แตงกวา,16 ส.ค. 2010 - 16 ส.ค. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โทรทัศน์ช่อง 7 สี การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อโทรทัศน์ เรื่อง “การพัฒนาแตงกวาให้ต้านทานโรคราน้ำค้างด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ” ใน รายการข่าวภาคเที่ยง ช่วงเกษตรวันนี้ ข่วาวภาคเที่ยง วันที่ 4 พฤษภาคม 2554,4 พ.ค. 2011 - 4 พ.ค. 2011