Conference

การพัฒนาวิธีการหาปริมาณแคปไซซินในพริกด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชาติ
6 - 9 พฤษภาคม 2009
เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน จำนวน 9 ท่าน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,15 มี.ค. 2010 - 19 มี.ค. 2010