Conference

Article
ผลของการวิ่งในน้ำภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย
Conference
4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science and 8th International Sports Science Conference 2009
Class
นานาชาติ
Date
15 กรกฎาคม 2008 - 17 กรกฎาคม 200
Location
Kota Bharu, Kelantan มาเลเซีย
DOI
-
Related Link
-