Conference

Article
แบบจำลองการเคลื่อนที่ของน้ำหนุนใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ.
Conference
การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ประจำปี พศ. 2551 “แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า”
Class
ชาติ
Date
1 - 2 เมษายน 2008
Location
กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255452 ชื่อวิชา Physical Oceanography,5 พ.ย. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 255452 ชื่อวิชา Physical Oceanography,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009