Conference

ผลของเอทิลีนที่มีต่อการเกิดการซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย
การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ชาติ
19 - 20 สิงหาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

ผลของเอทิลีนที่มีต่อการเกิดการซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้สกุลหวาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ,19 ส.ค. 2009 - 20 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007582 ชื่อวิชา Posthar. Physio. of Fruit, Vegetable & Flower,15 มิ.ย. 2009 - 15 มิ.ย. 2009