Conference

การสะท้านหนาว กิจกรรมเอนไซม์ Lipoxygenase และเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ชาติ
19 - 20 สิงหาคม 2009
อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
-
-