Conference

Article
การสะท้านหนาว กิจกรรมเอนไซม์ Lipoxygenase และเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
Conference
การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
19 - 20 สิงหาคม 2009
Location
อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-