Conference

ผลของสารละลายเอทิฟอนต่อการสะท้านหนาวในกล้วยหอมทอง
การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ชาติ
19 - 20 สิงหาคม 2009
อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
-
-