Conference

Article
ผลของสารละลายเอทิฟอนต่อการสะท้านหนาวในกล้วยหอมทอง
Conference
การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
19 - 20 สิงหาคม 2009
Location
อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-