Conference

RESPONSES OF RICE TO APPLICATION OF ORGANO CHEMICAL FERTILIZERS AS COMPARED TO CHEMICAL FERTILIZERS
14th world fertilizer congress
ชาติ
22 มกราคม 2006
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Fertilizer Congress การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์,22 ม.ค. 2006 - 27 ม.ค. 2006