Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิทยาศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลื,19 ต.ค. 2006 - 27 ต.ค. 2006
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองค์การอาหารและยา แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ปี2551,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009