Conference

ผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและนำที่แตกต่างกันต่อปริมาณสารพาราควัทที่ตกค้างในนำไหลบ่าหน้าดินและตะกอนดินบริเวณสถานีวิจัยการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่3
ชาติ
6 - 7 ธันวาคม 2006
นครปฐม ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,23 ก.ค. 2007 - 23 ก.ค. 2007