Conference

ถ่านชีวภาพ:คำตอบสำหรับแก้ปัญหาโลกร้อน ดิน และความยากจน
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009)
ชาติ
28 สิงหาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

เทคโนโลยีถ่านชีวภาพ: วิธีแก้ปัญหาโลกร้อน ดิน และความยากจนในภาคเกษตรกรรม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01451324 ชื่อวิชา Rural Geography,24 ธ.ค. 2009 - 24 ธ.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาที่ดิน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีไบโอชาร์,10 พ.ย. 2009 - 10 ธ.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การจัดการเชิงบูรณาการด้านพลังงานสีเขียวของประเทศไทย กรณีศึกษา:จังหวัดนครพนม แหล่งทุน :KURDI,1 ต.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2014