Conference

การตรวจสอบและการวัดปริมาณ microRNA172a ในช่วงชักนำการออกดอกของข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์ขาวดอกมะลิ105
การประชุมวิชาการ พันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 พันธุศาสตร์..แก้วิกฤติพลังงานชาติ
ชาติ
25 - 27 มีนาคม 2009
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์การแสดงออกของ microRNA172และยีนเป้าในช่วงชักนำการออกดอกของข้าว (Oryza sativa L.)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์การแสดงออกของ microRNA172และยีนเป้าในช่วงชักนำการออกดอกของข้าว (Oryza sativa L.) แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416453 ชื่อวิชา Introduction to Molecular Genetics,20 ส.ค. 2009 - 27 พ.ค. 2010