Conference

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของกิจการในประเทศไทย
การประชุมผลงานวิจัยด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชาติ
22 พฤษภาคม 2009
อ.หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01132221 ชื่อวิชา Human Resource Management,3 ก.ค. 2009 - 3 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01132221 ชื่อวิชา Human Resource Management,2 ก.ค. 2010 - 23 ก.ค. 2010