Conference

Article
Design and Development of a Sugarcane Harvester
Conference
International workshop on Small scale Farm Mechanization and Bio-Eco Fuel, Thailand
Class
นานาชาติ
Date
17 - 18 มีนาคม 2009
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาระบบ Heliostat ในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 208474 ชื่อวิชา Fluid Power,1 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :เครื่องจักรต้นแบบถูกนำไปใช้งานจริง,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2029