Conference

Article
การศึกษาการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเลยด้วยแบบจำลองระบบลุ่มน้ำ
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
6 - 7 สิงหาคม 2009
Location
นครนายก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการส่งนำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,4 พ.ย. 2008 - 29 พ.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,4 พ.ย. 2014 - 3 พ.ย. 2015