Conference

Article
การวิเคราะห์โครงสร้างและหลักการจัดการแบบมีส่วนร่วมของระบบชลประทานเหมืองฝายในภาคเหนือ
Conference
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009)
Class
ชาติ
Date
29 สิงหาคม 2009
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการด้านชลประทานในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Thailand Research Symposium 2009 ,29 ส.ค. 2009 - 29 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02190591 ชื่อวิชา Research Methods in Human & Comm.Res.Devel.,22 ส.ค. 2009 - 6 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ข้อเสนอโครงการวิจัย การวางแผนและการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรยั่งยืนในชุมชน แหล่งทุน :เสนอต่อ KURDI,1 ต.ค. 2010 - 1 ต.ค. 2010