Conference

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสัมพันธภาพนวตกรรมประเพณีบิณฑบาตทางน้ำ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

บิณฑบาตเรือ: บทบาทของวัดและชุมชนในการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,2 พ.ย. 2009 - 22 ก.พ. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลังความรู้ดิจิตอลมก. การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 มี.ค. 2009 - 4 ก.ค. 2018