Conference

Article
การจำลองกระบวนการผลิตแอมโมเนียจากก๊าซธรรมชาติ โดยใช้โปรแกรม ASPEN PLUS
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจำลองกระบวนการเพื่อการออกแบบการผลิตไซโคลเฮกซาโนน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ย. 2010 - 28 ก.พ. 2011