Conference

ไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์แบบไหลเวียนภายนอกโดยระบบโทโมแกรมความต้านทานไฟฟ้า
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

ปฏิกรณ์การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์จากก๊าซชีวภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202412 ชื่อวิชา Transport Phenomena,6 มิ.ย. 2009 - 12 มิ.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไฮโดรไดนามิกส์ และการผสมในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์ชนิดไหลเวียนภายนอก แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ม.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2010