Conference

พรีดิกเตอร์/มัลติ-คอเร็กเตอร์ อัลกอริทึม บนพื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธีกาเลอร์คินไม่ต่อเนื่องทางเวลาที่มีอันดับความถูกต้องสูง สำหรับปัญหาพาราโบลิคอันดับหนึ่ง
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-