Conference

Article
การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ-ซิโอไลต์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะนาว
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-