Conference

ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรไทย:สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
ชาติ
20 - 22 ตุลาคม 2005
สีคิ้ว นครราชสีมา ประเทศไทย
-
-