Conference

การดูดซับสารฟอร์โบลเอสเทอร์จากน้ำมันสบู่ดำเพื่อใช้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-