Conference

ความผันแปรและความสัมพันธ์ของความเข้มข้นสารมลพิษในอากาศกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่สวนป่าแม่จาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-