Conference

ผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมีและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว
14th World Fertilizer Congress
นานาชาติ
22 - 27 มกราคม 2006
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-