Conference

การสังเคราะห์ฟีนอลด้วยกระบวนการแบบขั้นตอนเดียว
การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว
ชาติ
13 - 15 ตุลาคม 2005
เพชรบุรี ประเทศไทย
-
-